Informace o zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby OSVČ Radovan Telenský, IČ: 47072920, se sídlem Suchodol 63 (dále jako "správce") zpracovával osobní údaje zákazníka dle dále uvedených podmínek.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

1. V poptávkovém formuláři na webu jsou vyžadovány osobní údaje zákazníka, které jsou nutné pro úspěšné zpracování poptávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky pro obchodní účely. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce dle Článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely zasílání cenových nabídek, obchodních sdělení, marketingových nabídek Správce týkajících se Produktů a telefonického kontaktování zákazníka.

2. Zákazník odesláním poptávkového formuláře na webu: a) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro zpracování poptávky a navázání spolupráce se Správcem, b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť Zákazník se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí

3. Vyplněním poptávkového formuláře na webu a jeho odesláním zákazník potvrzuje, že je srozuměn s těmito pravidly ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností a jeho oprávněného zájmu oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků pro uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

4.Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: telensky@telensky.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

5. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro zpracování poptávky a bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku ze strany Správce vyřídit.